Elkaar zien staan

Gemeente zijn is nog iets anders dan verdeelpunt, filiaal, winkel van genade of aanspreekpunt. Daartoe verwerden veel parochies de laatste tientallen jaren. De bewegingen vergrijsden, de fut was eruit en voor ontmoeting en ontspanning werd het aanbod diverser, aantrekkelijker en altijd maar professioneler… op een ander.
Zó kwam de dood in de parochie-pot. Godsdienst kwam bovendien in een ander daglicht te staan, in het schemer van “elk zijn gedacht” en “Ik moet het voor mezelf zien uit te vinden” – wat vroeger vanzelfsprekend was en mensen samenbracht, werd nu taboe en strikt privé.
En toch vraagt geloof om anderen, om plausibiliteit. “Zie maar, ik sta echt niet alleen”, “Wat ik voel en beleef, en dat waarvoor ik wil leven; dat wordt met massa’s van anderen gedeeld”, om uitdaging ook en een milieu waar dat “gedacht” van ons daad kan worden, vlees en bloed, werkelijkheid.
Dat was de inzet van enkele jaren terug, de slogan voor een werkjaar en het blijft een constante zorg.

Uitstappen

Jaarlijks gaan we als parochie op uitstap. Marc Van de Sande heeft doorgaans de zaak in handen, houdt de inleiding, wijst de weg, brengt ons waar we zijn moeten en slaagt erin een fantastische dag te realiseren. We bezochten al Xanten en Aken, Nijmegen, Rijsel en Brugge.
Dichter bij huis en bijna elke maand zijn er daar bovenop nog wandel- en fietstochten. Dé gelegenheid om niet stilzwijgend aan elkaar voorbij te gaan.

Ons kent ons

Zó zou het moeten zijn, want vaak kennen we elkaar alleen van zien. Hoorden we elkaar nooit bezig en weten we hoegenaamd niets te zeggen over de man naast ons en het kind daar bij het ambo.
Om er iets aan te doen, nodigen we eigen mensen uit, de vrouw achter het ambo en de man die altijd met de schaal rondgaat, of, waarom niet, ook jou. Om te vertellen waar je mee bezig bent, professioneel, als liefhebberij. Hebben we twee vliegen in één slag: we horen iets plezant of interessant én we leren elkaar beter kennen. Dat de mannen van de kerk van de dingen des leven houden en dat grappige Frans echt wat meer in zijn mars heeft dan grappen en grollen.
We hoorden Erik Verstraete over Alice Nahon, Antoon van Gils over “De werf van de eeuw” en Christiane Dumez over “Godsbeelden bij vrouwen, vandaag”; maar eigenlijk hadden ze het ook over hun eigen passies. Dat was zo voor Alain Laridon, Octaaf Bollaert, Henk Verheyen, Piet Coucke en Paul Delmé.

Koffie

Een potje troost én gelegenheid om te klappen, over zuur en zoets, over wat je net hoorde, zorgen en verwachtingen…
Zeg nooit dat je er niet eens nood aan hebt.

 • elke eerste zondag, na de hoogmis, achteraan de kerk..
 • op dezelfde plaats op hoogtijdagen
 • alle andere zondagen in het Huis van de Parochie
 • gratis, inclusief melk, suiker en koekje
 • verzorgd door vrijwilligers en door ons allen gesponsord.

Generiek

Elke eucharistie in het weekeinde wordt voorafgegaan door “de generiek”; namen van al wie meewerkt: lector, cantor, organist, koor en poortwachter, predikant en acoliet. Je kan ook horen wie we in dit samen bidden vóór God brengen.
Kortom: stilaan komen de juiste namen onder de passende gezichten te staan.

Verjaardagen

Als je naam, adres en geboortedatum netjes invulde op het formulier van lidmaatschap, dan sta je mee opgeschreven in de computer van het parochiesecretariaat. Kan je van ons ook post verwachten, en kennen wij je verjaardag.
Aan het eind van de eucharistie (in het weekeinde) wensen wij je namens alle aanwezigen een zalig en gelukkig nieuw – jaar !

Rond de Soeppot

Soeppot
Een keer in de maand géén koffie, wel soep. Samen aan tafel voor langere tijd. Zolang je wil blijven dus.
Jan brengt de soep aan de kook en een groepje mensen staat in voor wat daar nog bij komt kijken: tafels dekken, tafels aankleden, koffie ná en cake erbij.
Je dient je wel aan te melden wanneer je van plan bent te komen en ook dat doe je via het secretariaat.

Open-Parochieteam

Elk jaar opnieuw buigen we ons over dezelfde dingen, want elk jaar weer vormen die de orde van de dag. Elk jaar kijken we ook naar één bepaald aspect, een onderdeel van ons pastoraal bezig-zijn, om het te evalueren, te vernieuwen of bijzondere ondersteuning en bekendmaking te geven.
Je hoort ervan in ons parochieblad en op een open parochieteam wordt de zaak bij het begin van het werkjaar uitvoerig uit de doeken gedaan. Een tussentijdse evaluatie mag je naar het eind van het jaar verwachten. Dit is ook het moment om vragen te stellen, om nieuwe, vergeten dingen te signaleren, om te beseffen dat je door bevestiging en kritiek, mee de kerk opbouwt.

 • twee keer per werkjaar
 • gebedsmoment, uiteenzetting, vragen, koffie tussendoor
 • wie het lidmaatschapsformulier invulde, krijgt een persoonlijke uitnodiging op de post
 • we proberen bij die gelegenheid, ook dankbaar te zijn om wat bepaalde mensen hier soms al jaren hebben gerealiseerd. Kregen in dit kader een gouden of zilveren ereteken “pro Ecclesia”:

 • Marcella Mennens, om haar inzet voor de speeltuinen en het parochiehuis
 • (+) José De Cleyn, jarenlang trouwe schutspatroon van het gregoriaanse koor, het requiemkoor en het St-Theresiakoor
 • (+) Raf van den Broek, Manusje van alles, in tuin, klooster en parochie, in kerk en parochiehuis.
 • Jos De Vocht, misdienaar, lector, dirigent van het St-Theresiakoor, nu nog van het requiemkoor.
 • Leo Huysmans,, was jarenlang drijvende kracht van de kinderdienst, is lector en secretaris van de kerkraad.
 • Tine Desmedt, stond mee in voor de kinderviering, was lid van het parochieteam, ook lector en koster

Volgende thema’s kwamen door de jaren heen aan bod:

 • 2002-03: Elkaar zien staan
 • 2003-04: Rouw en begrafenis
 • 2004-05: Klasse X
 • 2010-11: Financies
 • 2012-13: Visienota van de bisschop

Parochieblad Kerk & Leven

Sinds enkele jaren “delen” wij de parochiale katern met O.-L.-Vrouw Middelares, onze buren.

Abonnement

Ben je nog geen abonnee ? Wacht dan op de eerstvolgende jaarlijkse herabonneringscampagne in november, of – als je echt niet kan wachten – neem contact op met de .

Ben je abonnee, maar heb je op woensdag geen parochieblad ontvangen ? Meld dat dan dezelfde week nog via Kerknet aan de uitgeverij. Als zij nog nummers in reserve hebben, sturen zij je een exemplaar onder omslag, en verwittigen zij de Post.

Redactie

Redacteurs van het parochieblad, dat zijn in principe alle betrokken parochianen. Heb je nieuws in verband met de parochie aan te kondigen, of heb je binnen de parochie iets meegemaakt waarover je graag verslag wil uitbrengen? Neem dan contact op met de .

Communicatieteam

Opmaak van de wekelijkse editie van het parochieblad is een onderdeel van onze communicatie. Communicatie onderling, met de rest van ons bisdom en de ruime wereld van belangstellenden.

Een communicatieteam vindt voor al wat zich aandient als nieuws, als initiatief en vraag een gepast kanaal, een geëigend middel. Ook de opmaak van deze webstek valt onder hun verantwoordelijkheid.

Het communicatieteam, dat zijn Suzanne, Patrick, Marc, Jacqueline en Pater Piet.

Levende stenen


De hoeksteen is gelegd, en niemand legt een ander. Maar op die steen die Jezus is, wordt al eeuwenlang en aan één stuk door gebouwd. Al tientallen jaren zijn hier ter plekke mensen bezig, die er hun schouders onder staken, die leden aan hun kerk, die vochten voor wat zij “de goede zaak” wisten. Zij lieten zich voegen in de geestelijke Tempel, als levende stenen.
Hun namen staan op de wand die kerk van rest afscheidt. Mensen uit onze kerk hebben hen aangebracht, omdat ze voorbeeld waren, omdat ze hen inspireerden, omdat ze het uithielden.

 • Elk jaar, met Allerheiligen staan we bij hun namen en hun inzet stil.
 • Elk jaar kunnen er weer andere aan toegevoegd.

Beweging in de Bewegingen

Plaatselijke afdeling van Femma, in de parochie beter gekend als “De Vrouwenclub”.
Dit groepje vrijwilligers wil iets opvoedends brengen – kookdemonstratie, stressbestrijding, bezoeken aan “De Brug” , “Ecohuis” enz.
Ze organiseren feesten waar je een hapje krijgt met boodschap of vorming, en na de mis van 10u30 op zondag zorgen zij mee voor de koffie.
Elke eerste woensdag  komen ze samen om de programma’s te bespreken, iedereen is welkom, bij Mary Stoot thuis: Pastoor Van De Wouwerstraat 20 te Berchem.

 • Lidgeld: 30 €, je krijgt in ruil het maandblad “Vrouw en Wereld”, je bent verzekerd bij alle activiteiten en je krijgt toegang tot elk KAV-vereniging in Vlaanderen.
 • Inlichtingen bij Mary Stoot: 03 449 17 36 /